ลงทะเบียน

ระบุรายละเอียด

ระบุรายละเอียด
ตรวจสอบข้อมูล
กำหนดรหัสผ่าน
สมัครเรียบร้อย

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (“ท่าน”)บริษัทฯ จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อท่านจะได้ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ขอประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. การให้ความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  เมื่อท่านเข้าใช้บริการ http://www.summitcapital.co.th/ บริษัทฯ จะทำการเก็บ รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามรายละเอียดดังนี้
  1. ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และข้อมูลผ่านเมนูติดต่อเรา บริษัทจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เลขที่สัญญา และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดสำหรับการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
  2. ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อท่านเข้ารับชมเว็บไซต์ บริษัทจะทำการจัดเก็บ Cookies ( Cookies คือ ข้อความไฟล์เล็กๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บเบราเซอร์ที่ท่านใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัท) เพื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน เพื่อบริษัทจะสามารถวิเคราะห์ลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ให้ตอบสนองความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น
  3. ข้อความการสอบถาม ร้องเรียน และข้อเสนอแนะ บางกรณีเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์เพื่อติดต่อสอบถาม ร้องเรียนและเสนอข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจมีการแสดงข้อมูล ในลักษณะข้อความ ข้อมูลการสนทนา ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลภาพถ่าย เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์การติดต่อของท่าน
 2. การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
  เพื่อตอบสนองการให้บริการแก่ท่านผ่านเว็บไซต์ บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ที่บริษัทได้จัดเก็บรวบรวมตามรายละเอียดข้อ 1 แก่บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการหรือตัวแทนของบริษัทหรือบุคคล/นิติบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามความประสงค์ของท่าน รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นใดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. กรุณาคลิกที่ช่องเพื่อแสดงความยินยอมหรือปฏิเสธ

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

หมายเหตุ :

1. เบอร์โทรศัพท์จะต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าใช้ตอนสมัครสินเชื่อกับบริษัทฯ เท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ กรุณาติดต่อ Call Center 02 107 2222 ก่อนเพื่อทำเรื่องเปลี่ยนแปลงข้อมูล จึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบในเว็ปไซต์ใหม่ได้
2. บริการนี้ใช้ได้สำหรับลูกค้าซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง เท่านั้น