Phone Collection Management - AVP

ลักษณะงาน

วางแผนงานและกำกนดกลยุทธ์ในการบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด ทั้งในด้านยอดการจัดเก็บและคุณภาพในการเร่งรัดหนี้สิน

บริหารและจัดการทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ผ่านทางหัวหน้าทีมที่อยู่ในสังกัดเพื่อให้สามารถทำการเร่งรัดหนี้สินได้ตามที่กำหนด

ติดตามผลงานของทีมในการเร่งรัดหนี้สินในแต่ละวันเพื่อกำหนดเป้าหมายและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานให้มีประสิทธิภาพได้

ร่วมกับทีมอื่นๆและผู้บริหารในหน่วยงานวางแผนและกำหนดกลยุทธ์รวมถึงรูปแบบวิธีการทำงานที่สามารถตอบสนองและรับกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ยอดการจัดเก็บเป็นไปตามที่กำหนด

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเชิงการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอถึงปัญหสำหรับนำไปสู่การวางแผนด้านกลยุทธ์และการแก้ไขปัญหาต่างๆ

จัดทำรายงานต่างๆเกี่ยวข้องกับการเร่งรัดหนี้สินของทีมและเสนอแนวทางการเพิ่มการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ได้

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์ ประมาณ 5 - 10 ปี

มีความรู้ ความเข้าใจทางธุรกิจการเงิน หรือธุรกิจสินเชื่อ (รถจักรยานยนต์) หรือที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะในการดูแล บริหารทีมงาน เจรจาต่อรอง และสามารถรับแรงกดดันได้

สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้

สถานที่ทำงาน

    สำนักงานใหญ่ (อาคารศรีเฟื้องฟุ้ง)

ติดต่อ HR

คุณสุธาทิพย์